Pelsdyrnæringen vil kneble meg

Jeg har selv vært en av dem. En av dem som har tatt seg inn på flere av Norges pelsdyrfarmer. Vi har brukt av vår ferie og fritid. Vi har hoppet over gjerder, gått gjennom all slags terreng og vegetasjon. Hva var vi ute etter? Hvorfor gadd vi dette? Målet har vært å samle dokumentasjon fra Norges pelsdyrfarmer, i et forsøk på å hjelpe de tusenvis av dyr som lider under ekstreme livsforhold her i landet.

 

Meg som filmer på minkfarm i 2009.


Nå prøver pelsdyrnæringen å kneble dyrevernerne - igjen!

 

I 2013 dro Nettverk for dyrs frihet til en minkfarm i Rogaland, minkfarmen til lederen av Norges pelsdyravlslag avdeling Hordaland og Rogaland. De tok seg først inn gjennom en åpning i et gjerde og videre inn i hall 1 av 2. Der ble det funnet svært graverende forhold for dyrene (se bilder under). Forholdene i hall 1 ble dokumentert, men ettersom det ble funnet alvorlige brudd på regelverket og forholdene for dyrene var svært dårlige, ble det bestemt at hall 2 også skulle undersøkes.


Da de skulle ta seg inn i hall to, var den eneste inngangen stengt med et låsbeslag. Da bekymringen for dyreholdet i hall 2 var såpass stor, bestemte de seg for å skru ut de tre skruene som holdt låsen på plass. Etter inspeksjonen skulle skruene settes tilbake.

Kort tid etter ble aktivistene oppdaget, politiet ble tilkalt og dyrevernerne tatt med til avhør. Pelsbonden anmeldte de fire dyrevernerne for innbrudd, og krevde erstatning på 250 000 kroner.


Noen av bildene som ble tatt under inspeksjonen på pelsdyrbondens farm i Sandnes 17 og 19 juni 2013.

Død mink blant levende

 

Mink med blåspray på åpent sår

 

 

Plasmacytose

 

Det tas forholdsregler når man som dyreverner inspiserer en pelsfarm. Vi er der for å dokumentere forhold gjennom å ta foto, film, måle bur-størrelser og sjekke andre forhold. Vi stjeler aldri, det begås aldri hærverk og vi bruker smittevernutstyr som plastikk-overtrekk på bena, gummihansker etc. Dette ble også gjort på denne farmen.

Bonden spurte aldri selv om dyrevernernes smittevernutstyr, og i politiets avhør ble aktivistene aldri spurt om hvordan de forholdt seg til smittevern. Allikevel satte pelsdyrbonden i gang testing av alle sine 7000(!) dyr for sykdommen plasmacytose. Så omfattende testing har aldri vært gjort før i Norge så vidt Mattilsynet kjenner til. Prøvene gav ingen utslag, og det var altså ingen smitte. Erstatningskravet på 250 000 kroner gjelder denne overdrevne testingen av dyrene for plasmacytose.

 

Rettsavgjørelsen den gangen

 

I retten, for nøyaktig ett år siden, ble aktivistene dømt til 30 dagers betinget fengsel for innbrudd, noe som er strengt i forhold til handlingen som ble begått. Pengekravet ble avvist av retten, men pelsdyrbonden med Norges Pelsdyravlslag i ryggen anket dommen om erstatningskravet, og ankesaken kommer opp for retten i juni i år. Pelsdyrnæringen går knallhardt inn for å vinne saken og holder fast på sine dyre advokater. Retten påpekte til og med i sin dom at pelsdyrnæringens advokat tok unormalt høyt salær:

«Advokat [fra advokatfirmaet Elden] har krevd et høyt salær på 175 000. Kravet er så høyt at retten finner det riktig å gjøre [minkoppdretteren som har leid inn Elden advokaten] kjent med adgangen til å be om at retten fastsetter advokatens salær.» (Dom fra Jæren tingrett, mars 2016)

 

Om pelsdyrnæringen vinner saken, vil i verste fall dyrevernerne måtte bøte med utlegg opptil en halv million kroner, medregnet andre omkostninger som rettssaken vil påføre dem. Deriblant mulige saksomkostninger for minkbondens dyre advokat. Erstatningskravet er urimelig i forhold til sakens omfang. Pelsdyrbonden med Norges Pelsdyravlslag i ryggen, forsøker nå desperat å kneble varslere gjennom økonomisk ruinering. Pelsdyrnæringen forsøker med dette å tvinge varslerne til taushet, også fremtidige varslere. Vinner de denne saken, vil de kjøre samme type søksmål neste gang vi inspiserer en minkfarm.

 

Hva med dyrene?

 

Så hvordan hadde tilstanden for dyrene på Norges pelsdyrfarmer vært i dag om ikke dyrevernere hadde utført inspeksjoner, dokumenter og anmeldt graverende forhold?

Og hva med alle de dyrene som på daværende tidspunkter levde under disse forholdene, hvor lenge skulle de fortsette å leve med avgnagde lemmer og åpne sår?

Har vi noen gang før alle pelsdyravsløringene, hørt næringen selv ta initiativ til noen form for intern gjennomgang av seg selv? Svaret er nei og det hadde forblitt nei til den dag i dag.

Kanskje næringen skulle være takknemlig for hjelpen de faktisk har fått til å sparke ut sine såkalte «useriøse» medlemmer?

 

Statens svik

 

De inspeksjonene som hittil har blitt gjort av dyrevernere, skulle vært gjort av Mattilsynet lenge før dyrevernerne dro ut på egen hånd. Det er Mattilsynet som skulle vært ute på uanmeldte inspeksjoner og politianmeldt brudd på lover og regelverk. Når de statlige organene svikter må andre nødvendigvis trå til i enkelte tilfeller. Så alvorlig er denne næringen for dyrevelferden, at her måtte noe gjøres. Det er også rett og rimelig at Norges borgere vet hva denne næringen innebærer for dyrene. De har tross alt subsidiert næringen via skattebetaling gjennom mange år.

Pelsdyrnæringen har nå blitt avslørt i flere dokumentasjoner på NRK. Hundrevis av bilder og mengder av informasjon er tilgjengelig for publikum via internett. Avvikling av farmer og bøtelegging har skjedd, og flere politiske partier har programfestet et forbud mot pelsdyrhold. Næringen har lagt seg flat og selv lovet å rydde opp.

Problemet er at det er umulig å rydde opp i en næring hvor selve fundamentet for næringen (hold av ville dyr i bur), er problemet i seg selv.

 

Hva skjedde med pelsdyr-lederen?

 

Pelsdyr-lederen som anmeldte dyrevernerne ble selv anmeldt av Nettverk for dyrs frihet for en rekke brudd på dyrevelferdsloven. Saken hans ble (ikke overraskende) henlagt av Politiet i henhold til bevisets stilling. Bildene og annen type dokumentasjon som ble lagt ved anmeldelsen var ikke nok for å forfølge saken videre, men politiet sjekket aldri farmen. Mattilsynet hadde tilsyn på samme farmen senere, hvor utfallet ble at bonden ikke fikk noen sterk kritikk for dyrevelferden. Det Mattilsynet fant, var derimot at bonden selv ikke hadde tilfredstillende oppfølging av regelverket for smittevern.

 

Det er lett å bli forvirret, men det er nå engang slik at bonden med Norges pelsdyravlslag i ryggen, krever erstatning av dyrevernere for noe han ikke selv fulgte reglene på. Og de krever mye penger.

 

NB! Nettavisens redaksjon har kontaktet Norsk pelsdyralslag for tilsvar, men ikke fått noen tilbakemelding tirsdag.

 

Vi gir oss aldri!

 

Mitt mål som dyreverner er ikke å gjøre folk arbeidsløse eller å få folk i trøbbel med politiet. Det er ingen dyreverner som ønsker å henge ut folk. Mitt og andre dyreverneres mål er et samfunn der alle - også dyrene - blir behandlet med respekt og verdighet. Er ikke dette noe vi alle ønsker for hverandre? Ønsker vi ikke dette også for dyrene?

Vi må også møte hardt mot hardt, det gjelder for eksempel i denne typen sak hvor stor urettmessighet begås. Det må ikke godtas.

Det komme en styrt avvikling med forbud av pelsdyroppdrett. Bøndene må få en solid kompensasjon slik at de kan omstille seg. Dette er det eneste alternativet hvor alle parter vil kunne beholde sin verdighet. Et forbud må komme av hensynet til dyrene i seg selv.

Er vi som samfunn så smålige at vi ikke unner dyrene bedre enn dette?

Jeg er stolt av å ikke sitte på sidelinjen og godta dyremishandling fordi det er satt i et lovlig system. Det er ingenting som kommer til å få meg til å endre mening om pelsdyrnæringen, eller hindre meg i å kjempe denne kampen for dyrene. Ingen kan få meg eller andre aktivister til å tie. Aldri!

 

Flere bilder som ble tatt av aktivistene under inspeksjonen på pelsdyrbondens farm i Sandnes 17 og 19. juni 2013. Bilder fra både hall 1 og 2.

Mink i samme bur med rester fra et avspist valpehodeMink med åpent sårDød minkvalp i bur


To mink med bittsår


Bittskader
 


NB! Nettavisens redaksjon har kontaktet Norsk pelsdyralslag for tilsvar, men ikke fått noen tilbakemelding tirsdag.

Pelsdyrhold som næring har aldri vært - og vil aldri være - forenlig med respekt og verdighet hverken for dyr eller mennesker.

Se også www.pelsvarslerne.no for informasjon om hvordan du kan hjelpe til.

 

Korte fakta om norsk pelsdyrnæring

 

 • Det er omtrent 202 pelsfarmer igjen i Norge i 2017. I 1996 var det 1277 pelsfarmer. Det har altså vært en betydelig nedgang i antall farmer.
 • Det er 4000 pelsdyr i en gjennomsnittlig farm.
 • Det er ingen øvre grense for hvor mange pelsdyr en pelsdyrbonde kan ha.
 • 1 065 000 pelsdyr drepes hvert år. (1)
 • 99 % av pelsskinnene eksporteres til utlandet. (2) Russland og Kina er hovedimportører av norsk pels.
 • 62 % av den norske befolkningen er imot pelsdyroppdrett. Kun 15 % er for pelsdyroppdrett. (3)
 • Faginstanser som Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk har tatt til orde for å forby pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferd. (4)

 

Pelsvarslerne og Nettverk for dyrs frihet har de siste årene:

 • Dokumentert forholdene på over 200 pelsfarmer.
 • Skapt enorm medieoppmerksomhet rundt pelsdyroppdrett med våre bilder og film.
 • Deltatt i to TV-dokumentarer, over 80 nyhetsinnslag på tv og hundrevis av nyhetsartikler om pels.
 • Medvirket i Brennpunkt-dokumentaren «PELS» der undercover bilder fra norsk pelsbransje ble vist.
 • Laget flere egenproduserte filmer om pels og publisert flere tusen bilder fra innsiden av pelsfarmene.
 • Fått bred støtte fra politikere og faginstanser om at pelsdyroppdrett må forbys.
 • Kartlagt og skjerpet Mattilsynets tilsynsrutiner.
   

Kilder:
(1) Statistisk sentralbyrå (2013): Statistisk årbok 2013, Tabell 344: Pelsdyr og tamrein.
(2) Norges Pelsdyralslag, 2012. 20 spørsmål og svar om pelsdyrnæringen i Norge. Dokument sendt til pelsdyrutvalget våren 2014: saks-/dok.nr: 2013/1380-15.
(3) Spørreundersøkelse utført av Norstat for NRK, publisert 26.10.12; Spørreundersøkelse utført av Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge, november 2010.
(4)Uttalelse om pelsdyroppdrett, Rådet for dyreetikk, Landbruksdepartementet, 1994; Holstad, G. (adm.dir., Veterinærinstituttet) og Mejdell, C. (forsker, Veterinærinstituttet), "Vårt pelsdyrhold bør avvikles", Aftenposten 21. mars 2013; Vedtak fra sentralstyret i Den norske veterinærforening 2009.

#dyrevern #pels #pelsindustri #nettverkfordyrsfrihet

26 kommentarer

Kim Rødseth

19.03.2017 kl.09:13

Nekter å lese en blogg/artikkel uten kommentarfelt. En blogg er å anse som en "politisk" vektet kommentar mot etablissementetet. Jeg sier ikke at saken _ikke_ er valid, men uten vettuge kommentarer under, vil jeg IKKE lese en mening/kommentar fra enhver journalist/blogger

Reidar A.

19.03.2017 kl.09:19

Du (Kim Rødseth) har jo akkurat benyttet de av kommentarfeltet for å få ut din kommentar, så det er jo åpenbart fritt fram for kommentarer. Men dette innlegget ser jo ut til å ha blitt publisert bare for noen minutter siden, så kanskje ikke så rart at ditt innlegg er det første?

Interessant innlegg om en ganske spesiell sak. Spennende.

19.03.2017 kl.11:59

Pelsdyrnæringen er en skam for Norge. Politikere som støtter og aksepterer dette er blottet for empati og fornuft. Mennesker jeg ser ned på og som det er vanskelig å ønske noe godt. For meg er du ondskapsfull når du vet dyrplaging foregår, mn lar det fortsette.

Audvin Linde

19.03.2017 kl.12:42

De som vil bruke pels burde selv oppdrette dyra,fore dem, ta livet av dem, pelse og sy seg et plagg som de så kunne offentlig skamme seg over å bruke. At Tsarene i Russland var dyremordere skulle nettopp i dag være grunn god nok til at pelsnæringen ble nedlagt. Den representerer ikke økonomi av noen betydning for landet, og er utdatert som plagg både av moterelaterte hensyn og fremstår ytterst moralsk frastøtende!

Thorun Heiberg

19.03.2017 kl.14:59

Tora og de andre varslerne har gjort en flott innsats for dyrene. Skammer meg over å bo i et land som tillater organisert dyremishandling.

Veronica A.

19.03.2017 kl.15:22

Flott innlegg! Selvom det ikke burde vært et tema engang i 2017!!

Er en skam at pelsdyrfarmene fortsatt fins og er lovlig. Jeg håper virkelig at det nå blir forbudt, noe annet hadde vært helt sykelig.

-Jeg regner med at dere vinner anken. Noe annet ville vært et justismord. Dere har mange bak dere. Og vi er mange som har fått nok av denne mishandlingen. At politikerne har brutt sine egne lover, i dyrevelferdsloven så lenge, er helt absurd! Nok er Nok!!

Oddrun Geitung

19.03.2017 kl.17:12

Eg håper de vinn denne saka. Å sperre inne dyr i små nettingbur, er tortur. Det er ei skam at det fortsatt er lovleg i Norge. No må politikarane bruke vettet og forby pelsindustrien.

Ole Jørgen Lygren

19.03.2017 kl.18:34

Pelsdyroppdrett bør snarest mulig avvikles på linje med alt form for dyrehold som involverer Ville dyr i fangenskap ,det finnes ingen grunn til å fortsatt la titusenvis av dyr lide hver dag for en næring som ikke en gang er bærekraftig !

kyrre fjeldvik

19.03.2017 kl.21:29

Noe skal man vel brenne for, og dyrene passer jo bra.

Det blir bare riv, ruskende galt når denne damen viser til flere år gamle saker. Pelsdyrnæringen har endret seg kraftig. Det er en bransje med meget små avvik i forhold til antall dyr. Vi snakker promiller.

Denne damen har vært med blant aksjonister som i all sin blåøyde fanatisme slipper dyr fra fangenskap UT i det fri, der de ikke har noen som helst forutsetninger for å greie seg selv. Alt for saken, men drit i konsekvensene, for når dyrene er sluppet ut, har jo aksjonistene snudd ryggen til.

Slik de snur ryggen til annet som de absolutt burde aksjonere IMOT. Hadde det vært noe til tak i denne damen, ville hun og hennes likesinnede gått til aksjon mot den forferdelige slaktingen av dyr som jøder og muslimer står for, for at kjøttet de gafler i seg, skal være religiøst nok for dem. Jeg snakker omn halal (muslimsk) og kosher (jødisk) slakting. Grufull strupeskjæring av levende dyr, som med den forferdeligste angst og smerte skal tilfredstille religiøse mennesker.

I Norge er det forbudt med slik slakting uten bedøvelse, men sannelig er det tillatt å importere kjøtt fra dyr som IKKE er bedøvd, slaktet i andre land, for det er nemlig slik at alle jødene, og en del av muslimene, må ha det på denne måten.

Jeg synes denne damen, og alle de i kommentarfeltet her som synes det ser så grusomt ut med gamle bilder fra pelsdyrdriften, skal ta en titt på denne videoen. Det viser en grusom form for dyreplageri, og her snakker vi ikke om små promiller av dyrene, men om alle sammen. Hvert bidige dyr!

Hadde det vært noe til tak i disse aksjonistene, og dere som uffer dere, hadde dere gått løs på disse grusomhetene, for er det dyr som IKKE har noen stemme, er det disse. Og det har IKKE blitt bedre, slik pelsdyrnæringen har blitt. Det er like jævlig. I religionens navn!

Se selv, og er det vondt å se alt, bare spol til 2.40:

https://www.youtube.com/watch?v=ZE2svQFH_q0&list=PLzLdB5XRpH-mj1uAgo9vZZtwZxD7-6Hzy

Trine

19.03.2017 kl.22:48

Flott innlegg! Stå på Tora Haugland og dere andre modige mennesker som avslører denne grusomme dyremishandlingen på pelsfarmene! Det er så trist at fortsatt i 2017 er denne legitimerte dyremishandlingen tillatt og blir kalt for "næring". Det er en stor skam!

yvonne

19.03.2017 kl.23:52

Støtter dere fullt og helt! Nei til pels. Ingen argumenter er gode nok. Ble helt kvalm da de begynte å ha helsider i avisen med "familien x er glad i dyrene sine. Kom gjerne og besøk oss". Stå på!

Espen

20.03.2017 kl.09:41

stå på Tora!

SV vil legge ned pelsdyrnæringen.

Fagfolk på dyrs helse sier at dyrene ikke har noe i et bur å gjøre. Vi må høre på faglige råd!

Se argumentasjon på www.dyrevern.no

Tora Haugland

20.03.2017 kl.10:42

Jeg vil gjerne svare på Kyrre sin kommentar.

Takk for at han også kommer med en kritisk stemme, det er viktig i alle saker!

For først å svare på saken om pelsdyr vil jeg si at ja- dyr ble sluppet ut tidligere, men vi snakker mange år tilbake, tror dette var mer på 80 tallet. Da visste jeg ikke om pelsnæringen engang, jeg var en liten unge. Jeg har aldri og jeg kjenner ingen som har gjort utslipp av dyr fra pelsfarm.

Så er datoen på selve saken fra 2013. Ettersom saken er anket og skal opp for retten i år, er det irrelevant om selve hendelsen fant sted i 2013. Pelsdyrnæringens hensikter er de samme. De kunne latt være å anke, det er deres valg.

Pelsdyrnæringens forhold er uakseptable for dyrene uansett om næringen har skjerpet seg. Rev og mink lider i bur uansett. Dyreholdet er problemet, og som jeg skriver har pelsdyrnæringen selv aldri tatt initiativer til noe positivt, uten et kraftig spark i baken fra dyrevernere og litt Mattilsynet.

Så vil jeg til slutt si at det er helt fantastisk at du tar opp rituell slakt! Jeg skriver mer enn gjerne et innlegg om dette og jeg håper alle vi se på lenken du la ut. MEN vi kan ikke godta mishandling av pelsdyr fordi det foregår mishandling av andre dyr under rituell slakting eller andre former for dyremishandling.

Dyremishandling foregår hele tiden i alle systemer der dyr utnyttes. Argumentasjonen er totalt ulogisk. Pelsdyrsaken er også spesiell av flere grunner som for eksempel at:

Alle vitenskapelige instanser vil ha forbud mot en næring som helt klart er dyreplageri.

"Demokratiet"/flertallet vil ha forbud.

Næringen er liten, og flere bønder driver med pels som binæring.

Norge som land er ikke avhengig av - og kan eksistere veldig bra uten denne type næring.

En sak unnskylder ikke en annen. Skal vi godta undertrykkelse av homofile fordi det eksisterer undertrykkelse av for eksempel kvinner?

Nei, vi må jobbe for alle, men noen saker bør være lettere å få bukt med enn andre. Her er pelsdyrhold et eksempel og det står KUN på politisk vilje. En vilje som ikke er å finne hos dagens regjering.

ACAB

21.03.2017 kl.12:09

Jeg har ikke så mye å mene om pelsdyr men det jeg vet er at dersom du i norge blir utsatt for nok anmeldelser så blir du fengsla og effektivt knebla og mishandla.

Så sånn er det.

Indisier var det det dem kalte det?

Osmund

21.03.2017 kl.12:31

Å avvikle pelsdyrnæringen er for meg helt greit. Det som ikke er greit er når disse aktivistene slipper mink ut fra burene og ut i det fri. DA har de ikke forstått et salig pip. Å kalle seg dyrevernaktivister på den ene siden og så slippe ut et dyr som raserer den norske sjøfuglebestanden totalt er for meg ubegripelig. Amerikansk oppdretts mink er totalt uønsket i norsk fauna....men det har ikke "dyrevernaktivistene" forstått et kvidder av ..tydeligvis :-(

Christer

21.03.2017 kl.13:36

Det at dere skal gjøre innbrudd, utgjøre fare for både dere selv og andre, dere skal få gjøre lovbrudd mens bonden liksom bare skal godta? Det er ikke rart dere ikke blir seriøst når dere bryter dere inn og ødelegger hjemme hos bønder rundt om i landet, dere må gå gjennom rette kanaler og kun da kan dere påvirke og rettferdig gjøre

john b.

21.03.2017 kl.14:35

Det er på tide å stoppe dette dyreplageriet.Gi de som driver oppdrett en rettferdig sum for å avvikle.Deretter kan vi jakte på pelsdyr som har en bærekraftig utvikling i naturen, hvis vi må jakte.

Dette er villdyr, det ligger i dyrets gener å forholde seg fritt i naturen, ikke i et bur.

Heman

21.03.2017 kl.15:22

Interessant og balansert inleggheman

Heman

21.03.2017 kl.15:26

Interessant og balansert innlegg

Tora Haugland

21.03.2017 kl.21:13

Svar til Christer:

Takk igjen for motinnlegg, men du må forklare/utdype følgende uttalelse:

"Det er ikke rart dere ikke blir (tatt?) seriøst når dere bryter dere inn og ødelegger hjemme hos bønder rundt om i landet"

Hva mener du her? Dyrevernere ødelegger ingenting. Det føres noen regler og en av de reglene er; ingen hærverk skal begås. Hvilken interesse skulle vi ha av å begå hærverk? Vi er ikke pøbler, vi er ute etter å dokumentere forhold rundt en type dyrehold.

Og dyrevernerne har blitt tatt seriøst - fordi det gjøres et grundig og seriøst arbeid.

Og et spørsmål til: På hvilken måte utgjør vi en fare for oss selv og andre? Utenom å sette et usminket lys på næringen slik at den selv står i fare, kan jeg ikke se at våre handlinger utgjør en fare for noen mennesker eller dyr.

Videre mener du at ""bonden ikke bare skal godta" at det kommer dyrevernere inn på gården hans og gjør innbrudd", slik jeg forstår det du skriver...

Jeg skal svare deg på hvorfor bonden BØR og SKAL godta akkurat dette!

JA! Dyrevernere hopper over noen gjerder, men det er også det.

I dette tilfellet ble det begått innbrudd ved at noen skruer ble løsnet. Hvorfor skjedde dette?

Fordi oppdagelsen av A førte til konsekvens - B. Konsekvens B ble å sjekke neste hall fordi det var stor sannsynlighet for å finne samme forhold der som i hall A.

For å si det sånn, oppdager du en hund som står i fare for å koke i hjel i varm bil - ikke bare bør du, men du har en plikt til å hjelpe hunden. Da må du knuse ruta og begå "innbrudd" for å hjelpe hunden.

Vi mener at når en oppdager grov dyremishandling et sted, så har alle en plikt til å følge det opp OG melde fra om det.

Grunnen til at det såkalte innbruddet ble begått var for å hjelpe dyr under vanskjøtsel.

Dessverre kan en ikke stole på at politiet prioriterer saker som omhandler dyremishandling.

I denne saken fulgte ikke politiet opp, de gjorde ikke jobben sin.

Pelsdyrbønder driver i dag en lovlig næring. Det er også lovlig å drive intensivt hold av andre typer produksjonsdyr. Eller la oss bruke eksempelet om slavearbeid i fabrikker i asiatiske land, hvor du og jeg kjøper våre klær fra... Så fordi en industri eller næring er lovlig, skal det ikke være lov til å gjøre nærmere undersøkelser av dem? Særlig industrier/næringer som "ene og alene" eksisterer på grunnlag av at de utnytter dyr eller mennesker SKAL følges NØYE med på!

Ønsker du Christer -at verden ikke visste om urett som begås mot andre? For eksempel at kvinner og barn jobber under forferdelig forhold for luselønn på tekstilfabrikker i Asia?

Pelsdyrbønder velger sitt yrke/binæring helt selv. De har et yrke som påfører dyr lidelser. De har seg selv å skylde sitt elendige dyrehold.

Bønder både SKAL og MÅ godta at de blir både observert og utlevert. De skal godta det for dyrenes skyld. For dyrene de selv påstår at de er så veeeldig glade i.

Bønder skylder også publikum å godta innsyn. Publikum har krav på å vite hva lovlige næringer i dette landet foretar seg.

Tora Haugland

21.03.2017 kl.21:26

Kommentar til Osmund:

Pelsdyrbønder brakte SELV villmink inn i Norges fauna da DE SELV startet opp med pelsdyrhold.

Det er sannsynlig at noen mink vil rømme UTEN at aktivister slipper dem ut. Det er en grunn til at farmer skal ha tette gjerder.

Tette gjerder har ikke pelsdyrnæringen en god historikk på.

Dyrevernere i dag slipper ikke ut dyr. Hva som har blitt gjort tidligere har ikke vært smart og det har også dyrevernere forstått.

Men - det er vel litt ulogisk å tro at dyrevernere ønsker å utrydde en dyreart ved å "hjelpe en annen"?

Vi eksistere jo for å verne om dyr, ikke utrydde de...

Christer

22.03.2017 kl.09:04

Det er forskjell på publikum og lovbrytere, skal dere oppnå noe så må dere gå de rette lovlige kanaler. 2 feil blir ikke en rett.

Om en hund står i en varm bil, er det en umiddelbar fare for hunden, du må reagere, ett dyr som står i ett luftig bur, uten en umiddelbar fare, gir ikke rett til å gjøre innbrudd. Dyrene på denne farmen får også veterinær tilsyn (ref: ditt bilde med blå spray (som er en antibiotika))

Hvorfor skal vi ikke stole på politiet? men stole på dyrevernere som begår lovbrudd? og det er for øvrig MAT tilsynet som har med dyr og gjøre!

Å sammenlikne dyr og mennesker, kan ikke sammenliknes og ditt poeng med at bøndene har valg dette selv kan ikke uttales, mange av disse bøndene er født inn i gårdsdriften, de kan ikke med enkelthet legge ned drift som er arvet og gått i odel gjennom flere generasjoner. men jeg tror ikke vi ser øye til øye

Tora Haugland

22.03.2017 kl.19:48

Jeg kan forstå at det kan være vanskelig å gi opp en familiebedrift som har på pågått gjennom generasjoner, men våre «romantiske følelser» skal ikke gå utover andre på en negativ måte. Det er egoistisk å utsette dyr (eller andre), for lidelse fordi det er kultur eller arv. Det er rett og slett galt. Slike grunner legitimerer ikke å plage andre.

Det er mange ting samfunnet har gjort gjennom generasjoner, men som en ikke gjør i dag fordi tidene forandrer seg og vi vet bedre.

Jeg er også enig at dyr og mennesker ikke er helt det samme, men vi deler faktisk de fleste samme fundamentale/grunnleggende behov. Behov som næring, hvile og aktivitet. Også frihet til å utføre artens naturlige behov. Dette er behov vi aldri «vokser fra».

Grunnen til at jeg sammenlikner dyr/mennesker akkurat i denne saken, er at prinsippet for industriene handler om utnytting av levende skapninger (dyr og mennesker). Levende skapninger som frarøves all frihet, verdighet og velferd. De er tvunget inn i en industri som de ikke selv kan komme seg ut av. De trenger hjelp uten ifra. Når ikke staten hjelper dem, må noen andre gjøre det. Vi kan ikke finne oss i alt.

Jeg har stor tiltro til norsk politi, jeg tror de gjør så godt de kan. Problemet er at ALLE instanser i samfunnet neglisjerer dyrevelferd, så det er - misforstå meg rett ? ikke så rart at politiet også henger etter. All erfaringer innen dyrevernsaker viser at politiet svært sjelden prioriterer nettopp disse sakene. Straffen for dyremishandling er også «en vits».

Nå har det jo skjedd noe positivt, nemlig at dyrepoliti testes ut. En av grunnene er vel nettopp at politiet til nå ikke har maktet å prioritere dyrevernssaker.

JA! Jeg er helt enig! Det er ikke dyrevernere eller publikum som skal måtte løpe rundt å sjekke ut forhold på pelsdyrfarmer. Det skulle Mattilsynet eller helst ? et eget dyrevelferdstilsyn (med fokus på dyrevelferd) gjort selv. For lenge siden. Det ble ikke gjort, derfor gjorde dyrevernere det.

At den ene minken på bildet har blåspray med antibiotika, er ikke helt relevant ? mener jeg. Det er selve årsaken til at dyret har en såpass stor skade i utgangspunktet, som er relevant. Den har fått behandling, men jeg antar at det er et sår som ikke er særlig behagelig å leve med. Jeg er heller ikke imponert over veterinærens arbeide med tanke på andre funn. Jeg tenker at terskelen på hva som prioriteres av behandling på dyr - som allikevel «kun er industri», senkes fordi de er «industridyr» og ikke kjæledyr. Dyrene behandles etter sin status.

Ingen parter blir behandlet med respekt i pelsdyr saken. Ikke dyrene, ikke bøndene og ikke dyrevernerne. Vi har en regjering som kommer med antydninger om at næringen står for fall, for så vise full støtte. Ved et eventuelt regjeringsskifte, vil næringen igjen komme til å bli vurdert antar jeg. Hadde regjeringen hatt respekt for noen som helst, hadde de gitt bøndene en skikkelig økonomisk kompensasjon og litt tid til å omstille sin drift. Pelsdyrnæringen kommer til å forsvinne, det er bare et tidsspørsmål. Regjeringen sjonglerer med alle parter. Det er regjeringen som skal skamme seg mest av oss alle.

Jeg synes det er kjempe bra at du utfordrer meg/oss. Vi kommer antagelig aldri til å bli enige.

Kanskje er du pelsdyrbonde selv. Er du det, tror jeg ikke at du er et dårlig menneske. Hadde vi møttes «på gata», hadde vi sikkert hatt en hyggelig samtale.

Mine tanker er at en blir lett blind på det man gjør hver dag ? hele dagen. Og følger det med «følelser», blir det selvsagt enda vanskeligere å gi slipp på det en driver med, men vi må være empatiske og se på hvem hensyn som bør «veie mest». Her er det dyrene. Vi må ha empati med dyrene og sette oss inn i deres situasjon.

Mitt mål er bare at dyr som lider unødvendig skal få slippe dette. Og det er bare menneskene som kan hjelpe dem ut av den uholdbare situasjonen sin.

Tora Haugland

22.03.2017 kl.19:55

Jeg ser at i forrige innlegg har det noen steder blitt spørsmålstegn, der det egentlig skulle stå bindestrek eller et punktum.

Christer

23.03.2017 kl.10:37

Ett romantisk bilde vil være og strekke det langt, men dette er en næring som går i arv, som en gjerne er opplært, "tvunget" og "hjernevasket" siden fødsel i det bilde at en skal overta driften etter naturlig eller tidlig avgang av ens foreldre. En studerer seg ikke til advokat om en skal være lege o.l

Jeg vil påstå at jeg har ett veldig godt bilde av den totale situasjonen. Om vi i Norge ikke har denne næringen, vil det kanskje havne i utlandet, hvor det med stor sannsynlighet for at dyrene har det ennå verre. Ask and demand vil være faktum uavhengig om det er lovlig eller ikke. Ett eksempel er jo narkotika, og det florerer selv om det er ulovlig.

Jeg finner ingen god nytte i pels, hadde aldri kjøpt en pels fordi jeg hadde lyst på pels. Men om pels hadde en egenskap som ingen andre materiell ville hatt, som ikke kunne etterliknes, eller kunne kopiere så hadde jeg nok brukt pels om de hadde de egenskapene jeg var ute etter. Men i dag har vi Ull og andre tekniske plagg som er mye bedre enn pels.

Jeg vil påstå at jeg kan se saken som en 3.part, jeg er ingen "aktiv dyreverner" og ei heller en pelsdyr bonde. Men jeg som 3.part opplever at det er veldig mye "ekstreme" og "Overreagerende" følelser i slike saker, hvor det gjerne virker å være viktigere og skrike ut sin mening, enn å få motparten til å anerkjenne sitt problem.

Tora Haugland

24.03.2017 kl.10:05

Ja du har nok rett i den "romantiske" delen :o)

Allikevel - hensynet til dyrenes velferd MÅ gå foran.

At pelsindustrien "havner i utlandet" er ikke et godt argument. Flere og flere land legger ned denne næringen. Den er fortsatt sterk i Kina og Russland, men kinesere er så vidt i ferd med "å våkne" i forhold til dyrevelferd. Da kan det bare gå en vei, selv om vegen sikkert er lang. Nå er det sånn at Norge SELV, faktisk har hjulpet til å både starte opp -og styrke pelsdyrnæringen i Kina. Da kan vi ikke etterpå peke på dem og si de er så fæle.

Vi kan ikke godta dyremishandling i Norge fordi den også finnes i andre land. Da må retorikken gjelde andre sakser også.

Vi må handle motsatt. Vi må gå sterke sammen å vise andre land at dette ikke er en akseptabel næring.

Kina eksportere også pels. Land kan la være å kjøpe.

Jeg mener det ikke er galt i å ha følelser i saker. De fleste mennesker reagerer med avsky på dyre-mishandling. Jeg synes ikke det overreageres og det MÅ skrikes, ellers gidder ingen å høre. Ikke når det gjelder dyrevelferd.

Skriv en ny kommentar

hits